8 Wǒde xīn fù , qiú nǐ yǔ wǒ yītóng líkāi Lìbānèn , yǔ wǒ yītóng líkāi Lìbānèn . cóng yà mǎ ná dǐng , cóng shì ní Ěr yǔ Hēimén dǐng , cóng yǒu shīzi de dòng , cóng yǒu bào zǐ de shān wǎng xià guānkàn .