12 Wǒmen zǎochen qǐlai wǎng pútaóyuán qù , kàn kàn pútào fā yá kāi huā méiyǒu , shíliu fàng rui3 méiyǒu . wǒ zaì nàli yào jiāng wǒde aì qíng gĕi nǐ .