11 Suǒluómén zaì bā lì hā men yǒu yī pútaóyuán . tā jiāng zhè pútaóyuán jiāo gĕi kānshǒu de rén , wèi qízhōng de guǒzi , Bìjiāo yī qiā Shĕkèlè yínzi .