6 Qiú nǐ jiāng wǒ fàng zaì xīn shang rú yìn jì , daì zaì nǐ bì shang rú chuō jì . yīnwei aì qíng rú sǐ zhī jiān jiàng . jí hèn rú yīnjiān zhī cánrĕn . suǒ fā de diàn guāng , shì huǒyàn de diàn guāng , shì Yēhéhuá de liè yàn .