22 Yĕ búyào zaì ānxīrì cóng jiā zhōng dǎn chū dànzi qù . wúlùn hé gōng dōu bùkĕ zuò , zhǐyào yǐ ānxīrì wèi shèng rì , zhēng rú wǒ suǒ fēnfu nǐmen lièzǔ de .