31 Zhè shìdaì de rén nǎ , nǐmen yào kàn míng Yēhéhuá de huà . wǒ qǐ xiàng Yǐsèliè zuò kuàngyĕ ne . huò zuò yōuàn zhī dì ne . wǒde bǎixìng wèihé shuō , wǒmen tuōlí yuē shù , zaì bú guī xiàng nǐ le .