18 Jiù shì Yēlùsǎlĕng hé Yóudà de chéngyì , bìng Yēlùsǎlĕng de jūnwáng yǔ shǒulǐng , shǐ zhè chéngyì huāngliáng , líng rén jīnghaì , chīxiào , zhòuzǔ , zhēng rújīn rì yíyàng .