28 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bìjiāng zhè chéng jiāofù Jiālèdǐ rén de shǒu hé Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ de shǒu , tā bì gōng qǔ zhè chéng .