We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhè chéng bìyào jiāo zaì Bābǐlún wáng jūnduì de shǒu zhōng , tā bì gōng qǔ zhè chéng .