1 Yǒu líndào Yēlìmǐ de huà , lún jí yīqiè zhù zaì Āijí dì de Yóudà rén , jiù shì zhù zaì Mìduó , dá bǐ nì , nuó Fú , bā tè luó jìng neì de Yóudà rén , shuō ,