We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 Lún Móyē . wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , ní bō yǒu huò le . yīn biàn wèi huāng cháng . Jīliètíng méng xiū beì gōng qǔ . mǐ sī jiā mēngxiū beì huǐhuaì .