13 Suǒyǐ yào ná qǐ shén suǒ cì de quán fù jūn zhuāng , hǎo zaì mó nàn de rìzi , dǐdǎng chóudí , bìngqiĕ chéngjiù le yīqiè , hái néng zhàn lì dé zhù .