11 Dāng nà rì , zhǔ bì èr cì shēnshǒu jiù huí zìjǐ bǎixìng zhōng suǒ yú shèng de , jiù shì zaì Yàshù , Āijí , bā tuī luó , Gǔshí , Yǐlán , Shìnádì , Hāmǎ , bìng zhòng hǎidǎo suǒ shèngxia de .