2 Yēhéhuá de líng bì zhù zaì tā shēnshang , jiù shì shǐ tā yǒu zhìhuì hé cōngming de líng , móu lüè hé nénglì de líng , zhīshi hé jìngwèi Yēhéhuá de líng .