13 Nǐ xīnli céng shuō , wǒ yào shēng dào tiān shang . wǒ yào gāo jǔ wǒde bǎozuò zaì shén zhòng xīng yǐshàng . wǒ yào zuò zaì jùhuì de shān shang , zaì bĕi fāng de jí chù ,