5 Wǒ xīn wèi Móyē bēiāi , tāde guìzhòu , ( huò zuò taó mín ) taó dào Suǒĕr , dào yī Jīlā , shī lì shī yà . tāmen shang lǔ xī pō suí zǒu suí kū . zaì hé luó niàn de lù shang , yīn huǐmiè jǔqǐ āi shēng .