4 Tā bì zaì liè guó zhōng shīxíng shĕnpàn , wèi xǔduō guó mín duàndìng shìfēi . tāmen yào jiāng dāo dǎ chéng lí tóu , bǎ qiāng dǎ chéng lián dāo . zhè guó bù jǔ dāo gōngjī nà guó , tāmen yĕ bú zaì xuéxí shān shì .