16 Nǐmen què shuō , bù rán , wǒmen yào qí mǎ bēnzǒu . suǒyǐ nǐmen bìrán bēnzǒu . yòu shuō , wǒmen yào qí fēi kuaì de shēngkou . suǒyǐ zhuīgǎn nǐmen de , yĕ bì fēi kuaì .