We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
36 Yēhéhuá de shǐzhĕ chū qù , zaì Yàshù yíng zhōng shā le shí bá wàn wǔ qiā rén . qīngzǎo yǒu rén qǐlai yī kàn , dōu shì sǐ shī le .