38 Yī rì zaì tāde shén , ní sī luò miào lǐ kòu baì , tā érzi yà dé mǐ lēi , hé shā lì shǎi , yòng dāo shā le tā , jiù taó dào yà lā xī dì . tā érzi Yǐsā hā dūn jiēxù tā zuò wáng .