14 Tā yǔ shuí shāngyì , shuí jiàodǎo tā , shuí jiāng gōngping de lù zhǐshì tā , yòu jiāng zhīshi jiàoxun tā , jiāng tōngdá de dào zhǐjiào tā ne .