2 Shuí cóng dōngfāng xīngqǐ yī rén , píng gōngyì zhào tā lái dào jiǎo qián ne . Yēhéhuá jiāng liè guó jiāo gĕi tā , shǐ tā guǎnxiá jūnwáng , bǎ tāmen rú huī chén jiāo yǔ tāde dāo , rú fēng chuī de suì jiē jiāo yǔ tāde gōng .