8 Tīng a , nǐ shǒu wàng zhī rén de shēngyīn . tāmen yáng qǐ shēng lái , yītóng gē chàng . yīnwei Yēhéhuá guī huí Xī \'ān de shíhou , tāmen bì qīnyǎn kànjian .