8 Nǐ zaì mén hòu , zaì ménkuàng hòu , lì qǐ nǐde jìniàn , xiàng waìrén chìlù . yòu shang qù kuòzhāng chuáng tà , yǔ tāmen lì yuē . nǐ zaì nàli kànjian tāmende chuáng , jiù shén xǐaì .