7 Wǒ yào zhào Yēhéhuá yīqiè suǒ cìgĕi wǒmen de , tí qǐ tāde cíaì , hé mĕidé , bìng tā xiàng Yǐsèliè jiā suǒ shī de dà ēn , zhè ēn shì zhào tāde liánxù hé fēngshèng de cíaì cìgĕi tāmende .