47 Duì nánfāng de shùlín shuō , yào tīng Yēhéhuá de huà . zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bì shǐ huǒ zaì nǐ zhōngjiān zhe qǐ , shāo miè nǐ zhōngjiān de yīqiè qīng shù hé kū shù , mĕng liè de huǒyàn bì bù xī miè . cóng nán dào bĕi , rén de liǎnmiàn dōu beì shāo jiāo .