5 Duì tāmen shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , dāng rì wǒ jiǎnxuǎn Yǐsèliè , xiàng Yǎgè jiā de hòuyì qǐshì , zaì Āijí dì jiāng zìjǐ xiàng tāmen xiǎnxiàn , shuō , wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .