5 Yīnwei wǒ yǐ jiāng tāmen zuò niè de nián shǔ déng wèi nǐ xiàng zuǒ zè wò de rì shù , jiù shì sān bǎi jiǔ shí rì , nǐ yào zhèyàng dāndāng Yǐsèliè jiā de zuìniè .