We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Nǐ yào qǔ xiē gōngniú de xuè , mǒ zaì tán de sì jiǎo hé dèng tái de sì guǎijiǎo , bìng sìwéi suǒ qǐ de bian shang . nǐ zhèyàng jiéjìng tán , tán jiù jiéjìng le .