35 Cóng lǔ dào zhī dì guī huí de rén xiàng Yǐsèliè de shén xiàn Fánjì , jiù shì wèi Yǐsèliè zhòngrén xiàn gōngniú shí èr zhǐ , gōng miányáng jiǔ shí liù zhǐ , miányáng gāo qī shí qī zhǐ , yòu xiàn gōng shānyáng shí èr zhǐ zuò shú zuì jì , zhè dōu shì xiàng Yēhéhuá fùn xiàn de .