18 Wáng yīn Yǐsītiĕ de yuángù gĕi zhòng shǒulǐng hé chénpú shè bǎi dà yánxí , yòu huō miǎn gè shĕng de zū shuì , bìng zhào wáng de hòu yì dà bān shǎngcì .