12 Zhèyàng de rén , zaì nǐmen de aì xí shàng , yǔ nǐmen tóng chī de shíhou , zhèng shì jiāo shí . ( huò zuò diànwū ) tāmen zuò mùrén , zhǐ zhī wèiyǎng zìjǐ , wú suǒ jùpà . shì méiyǒu yǔ de yúncai , beì fēng piāodàng , shì qiūtiān méiyǒu guǒzi de shù , sǐ ér yòu sǐ , lián gēn beì bá chūlai .