16 Zhèxie rén shì sīxià yìlùn , cháng fā/4 yuànyán de , suícóng zìjǐ de qíngyù ér xíng , kǒu zhōng shuō kuā dà de huà , wèi dé piányi chǎnmeì rén .