25 Yuàn róngyào , wēiyán , nénglì , quánbǐng , yīn wǒmen de zhǔ Yēsū Jīdū , guīyǔ tā , cóng wàn gǔ yǐqián , bìng xiànzaì , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn . āmén .