3 Qīnaì de dìxiōng a , wǒ xiǎng jìnxīn xiĕ xìn gĕi nǐmen , lùn wǒmen tóng déjiù ēn de shíhou , jiù bùdé bù xiĕ xìn quàn nǐmen , yào wèi cóng qián yī cì jiāofù shèngtú de zhēn dào , jiélì de zhēng biàn .