5 Yán yàn de rìzi guō le , Yuēbó dǎfa rén qù jiào tāmen zì jié . tā qīngzǎo qǐlai , àn zhe tāmen zhòngrén de shùmù xiàn Fánjì . yīnwei tā shuō , kǒngpà wǒ érzi fàn le zuì , xīn zhōng qì diào shén . Yuēbó chángcháng zhèyàng xíng .