We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Tā shǐ bāng guó xīngwàng ér yòu huǐmiè , tā shǐ bāng guó kāi guǎng ér yòu lǔ qù .