4 Wǒ yĕ néng shuō nǐmen nàyàng de huà . nǐmen ruò chù zaì wǒde jìng yù , wǒ yĕ huì liánluò yányǔ gōngjī nǐmen , yòu néng xiàng nǐmen yáo tóu .