3 Yēhéhuá wèn Sādàn shuō , nǐ céng yòng xīn chákàn wǒde púrén Yuēbó méiyǒu . dì shang zaì méiyǒu rén xiàng tā wánquán zhèngzhí , jìngwèi shén , yuǎn lí è shì . nǐ suī jīdòng wǒ gōngjī tā , wú gù dì huǐmiè tā , tā réngrán chí shǒu tāde chún zhēng .