13 Jìsī a , nǐmen dāng yào shù má bù tòngkū . cìhou jìtán de a , nǐmen yào āi hào . shìfèng wǒ shén de a , nǐmen yào lái pī shang má bù guō yè . yīnwei sù jì , hé diàn jì , cóng nǐmen shén de diàn zhōng duàn jué le .