14 Nǐmen yào fēn déng jìnshí de rìzi , xuāngào yán sù huì , zhāo jù zhǎnglǎo , hé guó zhōng de yīqiè jūmín , dào Yēhéhuá nǐmen shén de diàn , xiàng Yēhéhuá āi qiú .