13 Nǐmen yào sī liè xīncháng , bú sī liè yīfu . guī xiàng Yēhéhuá nǐmen de shén . yīnwei tā yǒu ēndiǎn . yǒu liánmǐn , bú qīngyì fānù , yǒu fēngshèng de cíaì , bìngqiĕ hòuhuǐ bù jiàng suǒ shuō de zāi .