25 Wǒ dǎfa dào nǐmen zhōngjiān de dà jūnduì , jiù shì huángchóng , nǎn zǐ , mǎ zhà , jiǎn chóng , nàxiē nián suǒ chī de , wǒ yào bǔ hǎi nǐmen .