26 Nǐmen bì duō chī , ér dé bǎozú , jiù zànmĕi wèi nǐmen xíng qímiào shì zhī Yēhéhuá nǐmen shén de míng . wǒde bǎixìng , bì yǒngyuǎn bù zhì xiūkuì .