27 Nǐmen bì zhīdào wǒ shì zaì Yǐsèliè zhōngjiān , yòu zhīdào wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , zaì wǒ yǐwaì bìng wú bié shén . wǒde bǎixìng bì yǒngyuǎn bù zhì xiūkuì .