5 Zaì shāndǐng bèng tiào de xiǎngshēng , rú chēliàng de xiǎngshēng , yòu rú huǒyàn shāo suì jiē de xiǎngshēng , hǎoxiàng qiángshèng de mín bǎi zhèn yùbeì dǎzhàng .