9 Yǒu xǔduō Yóutaìrén zhīdào Yēsū zaì nàli , jiù lái le , búdàn shì wéi Yēsū de yuángù , yĕ shì yào kān tā cōng sǐ lǐ suǒ fùhuó de Lāsalù .