13 Zhī dĕng zhēnlǐ de Shènglíng lái le , tā yào yǐndǎo nǐmen míngbai ( yuánwén zuò "jìnrù" ) yīqiè de zhēnlǐ . yīnwei tā bù shì píng zìjǐ shuō de , nǎi shì bǎ tā suǒ tīngjian de dōu shuō chūlai . bìng yào bǎ jiānglái de shì gàosu nǐmen .