8 Fēng suí zhe yìsi chuī , nǐ tīngjian fēng de xiǎngshēng , què bù xiǎodé cóng nàli lái , wǎng nàli qù . fán cóng Shènglíng shēng de , yĕ shì rúcǐ .