9 Sāmǎlìyà de fùrén duì tā shuō , nǐ jì shì Yóutaìrén , zĕnme xiàng wǒ yī gĕ sā mǎ liè yà fùrén yào shuǐ hē ne . yuánlái Yóutaìrén hé Sāmǎlìyà rén méiyǒu láiwǎng .